La desocupació juvenil a Espanya va baixar de 40% a 18% del 1995 al 2006, però encara supera la mitjana de la UELa desocupació entre els jóvens espanyols de 15 a 24 anys ha registrat un descens significatiu en els últims anys, al passar de quasi el 40% en 1995 al 18% l'any passat, encara que seguix encara per damunt de la mitjana comunitària, en el 17,5% de la població activa en eixa franja d'edat.


27-11-2007 - Segons les dades d'Eurostat replegades en un informe de la Comissió Europea, també ha disminuït la temporalitat a Espanya, encara que molt menys i, així, el 66,1% dels jóvens tenia l'any passat un contracte de duració limitada, enfront del 40,9 de mitjana en els vint-i-set.

L'estudi mostra que la taxa de desocupació general a Espanya ha caigut en el període 1995-2006 del 18,4 al 8,6% de la població activa, enfront del 7,9% de mitja en la UE.

La tendència de descens de la desocupació només es va interrompre a Espanya en 2002 i 2003, però va continuar en 2004.

L'executiu de la UE incidix en la favorable evolució del mercat laboral europeu l'any passat, amb una xifra històrica de creació d'ocupació (4 milions de nous llocs de treball) i una reducció de la desocupació fins al 7,9%.

Els Estats membres amb la desocupació més davall són Dinamarca i Holanda (amb el 3,9%), mentres que Polònia i Eslovàquia és on més parats hi ha (13,8% i 13,4%, respectivament).

Brussel·les incidix en la diferència que encara existix a Europa entre la desocupació masculina i femenina, especialment acusada a Grècia, Itàlia i Espanya.

Així, en el nostre país la desocupació afecta el 6,4% dels hòmens espanyols i a quasi l'11,6% de les dones.

També fa insistència en les dificultats que troben els jóvens en molts països en la seua transició del sistema educatiu al mercat laboral i en la major precarietat de les ocupacions que aconseguixen.

En este àmbit, tornen a destacar Dinamarca i Holanda com els Estats membres amb menor desocupació juvenil (7,7% i 6,6%, respectivament), seguits d'Àustria, Irlanda i Lituània, amb taxes inferiors al 10% de la població activa.

En l'extrem contrari, amb percentatges superiors al 20%, es troben Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Polònia, Romania, Eslovàquia i Suècia.

En el cas espanyol, on el 18% dels treballadors entre 15 i 24 anys està parat, es constaten majors dificultats per a les dones (21,6% de desocupació) que per als hòmens (15,1%).

Els jóvens espanyols són també dels més afectats per la temporalitat, ja que només a Polònia estan més generalitzats els contractes temporals en este col·lectiu (67,3%).

Espanya i Polònia són, a més, els dos països comunitaris en què més jóvens amb contracte temporal haurien preferit un indefinit.

L'estudi també atén a la situació dels treballadors majors de 55 anys, en el context del debat per les conseqüències del canvi demogràfic i la necessitat d'impulsar la seua participació en el mercat laboral.

Brussel·les destaca que la taxa d'activitat d'este col·lectiu ha augmentat en els últims anys, al passar en la UE-25 del 39,5% en 2000 al 45,5% en 2005.

A Espanya, la taxa d'activitat dels majors de 55 anys es va situar en 2005 lleugerament per davall de la mitjana, en el 45,9%, després d'augmentar cinc punts en eixos cinc anys.

Quant a l'edat mitjana d'abandó del mercat de treball, a Espanya estava en 62,4 anys, enfront de 60,9 anys de mitja en els 25.

EfecomComentaris