Esmenes BdC al Reglament del Consell Nacional

ESMENES A LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL NACIONAL DEL BLOC.

En negreta i cursiva les esmenes d´adició que propose per millorar el text.

EL MOTIU DE PRESENTAR ESMENES ES MILLORAR L´ EFICACIA I UTILITAT DEL CONSELL NACIONAL EN LA NOSTRA ORGANITZACIÒ PER LA EXPERIENCIA DOLENTA DE LA LEGISLATURA PASADA.

CAPITOL I

EL CONSELL NACIONAL ( Arts 44 y 45 ESTATUTS ACTUALS DEL BLOC APROVAT PEL CONGRES DE FEBRER DE 09 regulen aspectes básics del Consell Nacional.

CAPITOL II

DE LA MESA DEL CONSELL NACIONAL.

ARTICLE 1. Composició o membres de la Mesa.

ARTICLE 2. Eleccio dels embrees de la Mesa.

ARTICLE 3. Rovocaciò de La Mesa.

ARTICLE 4. Funciones de direcció ,votaciò,presa d´acords i altres decisions de la Mesa.

CAPITOL II

DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL NACIONAL.

SECCIO PRIMERA.

De la válida constituciò de les sessions del Consell Nacional.

ARTICLE 5.

Esmena adiciò:

  • “ La Convocatoria a les sessions ordinaries del Consell Nacional s´ha de fer amb antelaciò mínima de quinze dies a la seva celebraciò, i es podrà fer mitjançant correu electrònic.La sesió extraordinaria es convocará amb 5 díes de antelació.
  • A la convocatoria s´hi ha d´adjuntar l´ordre del dia i la documentaciò necesaria amb l ´extracte dels acords de la sessiò anterior.Aquesta documentació es podrá facilitar mitjançant processos informàtics.
  • A més dels punts que plantege incloure la Executiva Nacional,l´ordre del dia ha

d ´incorporar necessariament els següents punts:

- Sessió de control a la Executiva Nacional : S´ha de destinar l´espai de temps necessari perquè els Consellers i Conselleres Nacionals puguin dirigir-se a qualsevol mebre de la Executiva Nacional,per preguntar allò que estimen convenient en relaciò a la responsabilitat que aquell ostenti.

- Propostes de Resoluciò. Els Consellers i Conselleres Nacionals,podrán presentar propostes de resolucio sobre qualsevol qüestiò que afecti el Partit per ser debatuda i ,si s´escau ,votada sempre que adrece la mateixa 48 hores abans de la celebració del Consell Nacional.

- Informe periòdic de gestió d´àrees de la Executiva Nacional.

- Torn obert de paraules per tal que els Conselleres i Conselleres Nacionals pugien proposar debats i reflexions que no requereixen cap resoluciò.”

Els informes previstos en l´ordre del dia o qualsevol document que s´hagi de sotmetre a votaciò de especial importancia , es remetran per escrit al Consellers o Conselleres Nacionals com a mínim 5 dies abans de la celebració del Consell Nacional ,a excepció dels casos d´urgencia justificada previa votació al efecte del mateix CN al inici de cada sesió.”

El CN quedará vàlidament constituït quan hi concórrega un terç dels seus membres en primera convocatoria ,i amb els presents,mitja hora després ,en segona.

ARTICLE 6: Falta de assistencia no justificada.

SECCIÓ SEGONA.

Dél règim d´intervencions i participació.

ARTICLE 7.Funciò moderaciò President de la Mesa.

ARTICLE 8.: Régimen participació i opiniò.

ARTICLE 9. Intervencions.

ARTICLE 10. Debat preceptiu per cada punt de l órdre del dia.

“ Si fruit del debat es proposa per algún Conseller/a la modificació del document somets a votació total o parcialment ; la Presidencia de la Mesa ,previa deliberació de la mateixa ,pasará a votació les esmenes o propostes presentades si no es posible arribar al consens.”

SECCION TERCERA.

De la presentacio de propostes i la presa d´acords.

ARTICLE 11.-

No es podran prendre acords sobre cap assumpte que no figure en l órdre del dia tret que siga declarat d ´urgencia pel vot favorable de “la MAJORIA” ( en lloc de dos terços que se proposa pel text aprobat per l´executiva) dels membres presents.

ARTICLE 12.- Questions d´ordre.

SECCIÓ QUARTA.

Dél régim de votacions.

ARTICLE 12. Régimen general: Majories dels presents.

ARTICLE.13. Votacions públiques o secretes.

ARTICLE 14. Recompte de votacions.

Proposta de nova redacció reglament Consell Nacional elaborada per carles Aranda ,sindic de la corrent Bloc de Convergencia Valencianista i regidor en Alzira.

El objetiu es millorar el control del Consell Nacional respecte del treball de l´executiva, obligant a donar compte en cada sesió ordinaria i també s´amplia la posibilitat de intervindre i aportar propostes de resolució i altres per part dels Consellers.

Per últim queda definida la convocatoria previa a la sesio ordinaria de cada Consell nacional ( 15 dies) i els assumptes d´urgencia poden pasar al Consell si la majoria vota de forma favorable i no el porcentaje tan elevat de 2/3 q actualment s´aplica.

Comentaris